Achtergrond

De aanleiding voor de oprichting van Stichting Vrienden van Un Futuro Briante was de kennismaking van Nanny Scholten met Fundashon Un Projekto Futuro Briante in Soto.

Al enige jaren komt zij meerdere malen per jaar op Curacao. Daardoor voelt zij zich ook steeds meer verbonden en betrokken bij de bevolking en om bij te dragen aan de sociale behoeften van de gemeenschap op Curacao, deed zij werk voor Curacao Cares en daardoor betrokken geweest bij CuraDoet, en eén van de projecten die zij coördineerde, was Fundashon Projekto Un Futuro Briante (= project voor een goede toekomst!).

Fundashon Projekto Un Futuro Briante (vanaf 2018 de naam Norma i Balor), onder leiding van Rudsela Mota is een naschoolse opvang die van maandag tot en met vrijdag circa 22 kinderen na school opvangt. De leiding probeert de kinderen te steunen, te heropvoeden, bij te sturen met alle mogelijkheden die er zijn om ze een goede basis te geven. Kortom, zij streven naar het verhogen van het welzijn van de kinderen. Daarnaast wordt op de opvang gezorgd voor tenminste een warme maaltijd per dag, waar het soms thuis aan ontbreekt. De doelgroep zijn minderbedeelde kinderen uit Soto en omgeving van 4 tot 12/13 jaar.

Het werk van deze Fundashon raakte Nanny zo diep dat zij direct wist, hier wil ik graag betrokken bij zijn en alleen of met anderen hulp en ondersteuning bieden. Uit gesprekken met de Fundashon kwam naar voren dat er de wens was om vaker de kinderen te laten genieten van een georganiseerde sportieve, creatieve of culturele middag. Kortom de kinderen af en toe uit de dagelijkse omgeving van Soto halen en ze sociale activiteiten aan te bieden waarmee ze zich verder ontplooien en ontwikkelen. Daarnaast de wens om samen met een kinderpsycholoog de juiste hulp aan een aantal kinderen te bieden.

De Fundashon ontvangt subsidie voor een vergoeding voor de leidsters en huur van de locatie. Voor andere zaken zijn zij volledig afhankelijk van donaties. De Stichting Vrienden van Un Futuro Briante is opgericht om de naschoolse opvang in Soto te ondersteunen met activiteiten, hulp en middelen om het welzijn van de kinderen te bevorderen. Hun doel is op een duurzame manier te investeren in de ontwikkeling van deze kinderen, zodat ze kansen krijgen en kennis maken met activiteiten waardoor ze zich kunnen ontplooien. De kinderen kunnen sociale vaardigheden opdoen en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, waardoor zij later als volwassenen beter participeren in de samenleving en hopelijk uit de vicieuze cirkel van hun omgeving komen.

De ondersteuning van ‘De Vrienden van’ bestaat o.a. uit:

– Organiseren van educatieve, recreatieve en sociale (mid)dagen uit.

– Het organiseren van ontwikkelings- en ontplooiingsactiviteiten voor de kinderen.

Dit alles heeft er toe geleid dat op 2 september 2015 de stichting Vrienden van Un Futuro Briante formeel is opgericht. Het bestuur bestaat uit Nanny Scholten, Mieke Boeren en Nienke Kleiberg.